regular expressions

Türkçe olarak düzenli ifadeler anlamına gelmektedir. Tek bir programlama diline özel değildir. Tüm programlama dillerinin bir parçasıdır. JavaScript dilinde düzenli ifadeler aynı zamanda bir obje (object) dir.

Düzenli ifadeler metin (string) üzerinde belirli bir desene (pattern) sahip karakter kombinasyonlarını eşleştirmek (match) etmek için kullanılır.

Düzenli ifadelerin yapısı genellikle bir string deseni ve bu desenin nasıl eşleştireleceğini belirten bir bayrak (flag) den oluşur. /pattern/flags

Oluşturma yapısına örnek olarak:

const regex = /ab+c/;

JavaScript kullanıyorsak aşağıdaki gibi de tanımlanabilir.

const regex = new RegExp('[0-9]', 'g');

Düzenli ifadeler bazı özel karakterlere sahiptir. Bunları belirli başlıklar altında inceleyecek olursak:

 • Karakter Sınıfları - Character Classes
 • Karakter Dizileri - Character Sets
 • Değişim - Alteration
 • Sınırlar - Boundaries
 • Gruplama ve geriye dönük referanslar - Grouping and back references
 • Niceleyiciler - Quantifiers
 • Koşullar - Assertions

Karakter Sınıfları:

Karakter Eşleşmeler - Matches
. Herhangi bir karakter ile eşleşir.
\d Tek bir digit karakter ile eşleşir. Eşdeğeri [0-9] .
\D Digit olmayan tek bir karakter ile eşleşir. Eşdeğeri [^0-9] .
\w Alphanumeric bir kelimede tek bir karakter ile eşleşir. Bunlara _ de dahildir. Eşdeğeri [A-Za-z0-9_] .
\W Alphanumeric olmayan bir karakter ile eşleşir. Eşdeğeri [^A-Za-z0-9_] .
\s Tek bir boşluk karakteri ile eşleşir. Örneğin: space ( ) , tab ( \t ), form feed ( \f ), line feed ( \n ) ve unicode spaces ( U+0020 ).
\S Boşluk olmayan bir karakter ile eşleşir.

Karakter Dizileri:

 • [abcd] karakter dizisi {a, b, c, d} karakterlerinden herhangi biri ile eşleşecektir. Aynı zamanda [a-d] şeklinde de yazılabilir.

 • [^abcd] karakter dizisi {a, b, c, d} olmayan herhangi bir karakter ile eşleşecektir. Aynı zamanda [^a-d] şeklinde de yazılabilir.

Değişim:

| sembolü düzenli ifadelerde iki şeyden birisi ile eşleşmek için kullanılmaktadır. Örneğin: a|b, a veya b ile eşleşecektir.

Sınırlar:

Karakter Eşleşmeler - Matches
^ String'in başı ile eşleşir. Eğer multiline flag'ı aktif ise aynı zamanda line break ( \n ) karakterinden hemen sonrası ile de eşleşir.
$ String'in sonu ile eşleşir. Eğer multiline flag'ı aktif ise aynı zamanda line break ( \n ) karakterinin hemen öncesi ile de eşleşir.
\b Bir harf ve boşluk arasındaki sıfır genişlikli bir sözcük sınırı.
\B İki harf arasında veya iki boşluk arasında sıfır genişlikli bir sözcük olmayan sınırla eşleşir.

Gruplama ve geriye dönük referanslar:

 • (a) {a} ile eşleşir ve bu eşleşmeyi hatırlar. Bunlara yakalama grupları (capturing groups) denir.

 • (?:a) {a} ile eşleşir ancak bu eşleşmeyi hatırlamaz. Bunlara yakalamayan gruplar (non-capturing groups) denir.

 • \n n pozitif bir değer olmak üzere, n. eşleşmesinin değerine dönük bir referanstır.

Niceleyiciler:

 • * Kendinden önceki karakterden en az 0 tane veya daha fazla olması durumunda eşleşme gerçekleştirir. Örneğin: a* a karakterinden 0 tane veya daha fazla olmasını beklemektedir.

 • + Kendinden önceki karakterden en az 1 tane veya daha fazla olması durumunda eşleşme gerçekleştirir. Örneğin: a+ a karakterinden en az 1 tane veya daha fazla olmasını beklemektedir.

 • ? Kendinden önceki karakterden 0 veya 1 tane olması durumunda eşleşme gerçekleştirir. Örneğin: a? a karakterinden 0 veya 1 tane olmasını beklemektedir.

 • {n} n pozitif bir sayı olmak üzere. Kendinden önceki karakterden tam olarak n tane olması durumunda eşleşme gerçekleştirir. Örneğin: a{5} a karakterinden 5 tane olmasını beklemektedir.

 • {n,} n pozitif bir sayı olmak üzere. Kendinden önceki karakterden en az n tane olması durumunda eşleşme gerçekleştirir. Örneğin: a{5,} a karakterinden en az 5 tane olmasını beklemektedir.

 • {n,m} n ve m pozitif birer sayı olmak üzere. Kendinden önceki karakterden en az n ve en fazla m tane olması durumunda eşleşme gerçekleştirir. Örneğin: a{5,10} a karakterinden en az 5 ve en fazla 10 tane olmasını beklemektedir.

Koşullar:

 • a(?=b) a dan hemen sonra b geliyor ise eşleşme gerçekleştirir.

 • a(?!b) a dan hemen sonra b gelmiyor ise eşleşme gerçekleştirir.

Örnek 1:

// içinde yazım sırası önem arzeder şekilde `jargon` kelimesi bulunan string'leri arayalım.
const regex = /.*j.*a.*r.*g.*o.*n.*/;

const string1 = "asdasjsdaqwdasrasdasgasdasdaoasdasdn",
   string2 = "x3asd11qzğo1maasds1",
   string3 = "jargon",
   string4 = "Jargon";

console.log(
 regex.test(string1) + " " +
 regex.test(string2) + " " +
 regex.test(string3) + " " +
 regex.test(string4)
); // true false true false

İlk string'e bakacak olursak "asdasjsdaqwdasrasdasgasdasdaoasdasdn" içerisinde jargon barındırmakta. Sonuç: true

İkinci string jargon barındırmıyor. Sonuç: false

Üçüncü string'in kendisi zaten jargon. Sonuç: true

Dördüncü string jargon barındırıyor fakat J harfi büyük. Sonuç: false

Örnek 2:

// herhangi bir karakterden yine aynı karaktere kadar olan kısımın arasında kalan karakterleri match edelim.
const regex1 = /(.).*\1/;

const string1 = "wxyz",
   string2 = "avyTxyzT",
   string3 = "wXy123sazX",
   string4 = "WxyWz12wqd";

console.log("Eşleşen:", string1.match(regex1)); // null
console.log("Eşleşen:", string2.match(regex1)[0]); // yTxy
console.log("Eşleşen:", string3.match(regex1)[0]); // Xy123sazX
console.log("Eşleşen:", string4.match(regex1)[0]); // WxyW

// belirli bir karakter dizisi elemanlarından herhangi biri ile başlayan ve yine aynı karakter ile biten stringleri bulalım.
const regex2 = /^([JARGON]).*\1$/;

const string5 = "JaskjdhqwonaslnasJ", // J ile başlayıp J ile bitiyor
   string6 = "xhasd8jsaklahdasjzX8", // x ile başlayıp 8 ile bitiyor
   string7 = "GXy123sazG", // G ile başlayıp G ile bitiyor
   string8 = "AxyWz12wqN", // A ile başlayıp N ile bitiyor
   string9 = "RR"; // R ile başlayıp R ile bitiyor

console.log(regex2.test(string5)); // true
console.log(regex2.test(string6)); // false
console.log(regex2.test(string7)); // true
console.log(regex2.test(string8)); // false
console.log(regex2.test(string9)); // true